logo EU BG

 Агенция за социално развитие „Вижън“

ПРОЕКТ

"Нови услуги за заетост"

по договор

BG051PO001-7.0.07-0080-С0001

 ESF logo BG

  

 

Каква е целта на проекта?

Общата цел на проекта включва реализиране на международно партньорство с водещи европейски доставчици на социални услуги с цел проучване, обобщаване и адаптиране на европейски опит в България за осигуряване на ефективни социални услуги в т.ч. нов вид услуга – „подкрепена заетост“.

Какви са специфичните цели на проекта?

  • Обмяна на опит на място на служители в страни-членки на ЕС в структурата на Партньор 1 - EASPD с цел привличане на опит и ноу-хау към специалисти и социални работници за промяна на техните подходи, за по-ефективни социални услуги, водещи до реално социално включване, обучение, заетост и по-добро качество на живот на потребителите.
  • Изследване, анализиране и синтезиране на добри практики за „подкрепената заетост” в ЕС.
  • Създаване на методология за предоставянето на нов вид услуга „Подкрепена заетост” и филм „С нас те успяха”, проследяващ предоставянето на този вид услуга и представянето им на Асоцииран партньор 2 АСП на заключителната кръгла маса с цел нов вид услуга „подкрепена заетост“ да бъде разкрита и регулирана от страна на държавата.
  • Разпространение и обмяна на информация, добри практики и опит чрез изготвяне и отпечатване на наръчници.
  • Повишаване качеството на предлаганите социални услуги от кандидата в резултат на осъществения обмен и прилагане на наръчника като иновативен подход за Агенция за социално развитие „Вижън“.
  • Провеждане на работна среща на методистите, пряко ангажирани с наблюдение, проучване и изследване на социални услуги, в т.ч. услугата „подкрепена заетост”.

Към кого е насочен проектът?

  • Социални работници, работещи в Агенция за социално развитие „Вижън“ като организация-доставчик на социални услуги.

Основни дейности, включени в проекта:

Дейност 1: Организация, управление и вътрешен мониторинг;
Дейност 2: Публичност и визуализация;
Дейност 3: Провеждане на работна среща в Брюксел;
Дейност 4: Осъществяване обмяна на опит в Кардиф;
Дейност 5: Осъществяване обмяна на опит в Париж;
Дейност 6: Осъществяване на работна среща във Варна;
Дейност 7: Обезпечаване с материали и консумативи;
Дейност 8: Стартиране на предоставяне на услугата „подкрепена заетост” като иновативна в областта на предоставянето на социални услуги;
Дейност 9: Изработване на филм „С нас те успяха”;
Дейност 10: Извършване на превод на документи на разработките на методист-аналитиците и всички документи на партньор 1 EASPD;
Дейност 11: Изготвяне на наръчник "Добри практики в социалните услуги и подкрепената заетост" и приемане на политики за прилагането му;
Дейност 12: Организиране на заключителна кръгла маса.

Принос на проекта:

  • подобряване на социалната закрила и преодоляване на социалната изолация на хората с увреждания и лицата в неравностойно положение;
  • създаване на гаранции и стимули за равнопоставеност на хората с увреждания, ефективно упражняване на правото им на независим и достоен живот и социално включване;
  • Реализацията на дейностите по проекта ще повлияе позитивно и пряко на нуждаещите се хора с увреждания, ще се осигури реална подкрепа за активното им социално включване и осигуряване на заетост на открития пазар на труда.

Кога ще се реализира проектът?

Проектът обхваща период от 12 месеца – от 1 август 2013 г. до 31 юли 2014 г.

Каква е стойността на проекта?

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз с размер на безвъзмездната финансова помощ от 262 795,26 лв.


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд и Европейския съюз.