logos varna2016От 8 до 10 юни 2016 г. в гр. Варна, к.к. Златни пясъци се проведе Национален форум/изложение на тема „Социални услуги, заетост и развитие“, организиран от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) в партньорство с Министерство на труда и социалната политика, Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания, Агенция за социално развитие "Вижън", Национално сдружение на общините в Р България и Община Варна. Във форума се включиха представители на държавната и местните власти, неправителствени организации, работодатели, доставчици на социални услуги, екипи и потребители на социални услуги.

На 9 юни програмата стартира с откриване на изложение на социалните услуги, в което се включиха 22 отделни социални услуги, представлявани от представители на екипите на самите услуги и техни потребители. В изложението те имаха възможност да покажат продукти, произведени от потребителите на социалните услуги, като всички отбелязаха изключително високо качество на работа, креативност и иновативност на използваните материали, техники и похвати за работа. Самите потребители също имаха възможност да представят своята работа на официалните гости, които разгледаха всеки от щандовете. Изложението беше експозирано през целия ден и освен участниците във форума, множество гости на Златни пясъци също имаха възможност да разгледат и разговарят с изложителите, а някои си тръгнаха със сувенир за спомен.

Г-н Георги Георгиев, председател на НАСО, приветства участниците, като изрази благодарност и поздрави присъстващите в залата, както и всички членове на Алианса за ежедневната успешна работа за хора, които имат нужда от подкрепа. „Зад каузата на НАСО“, подчерта г-н Георгиев, „стоят близо 2000 структури, които обхващат 100% от територията на страната. В този брой влизат 1400 социални услуги, които осигуряват ежедневна подкрепа за над 33 000 души. Интересен е и фактът, че социалните услуги-членове на НАСО, осигуряват 13 000 работни места. Силно вярвам, че усилията на всички нас ще създадат възможности за развитие и ще продължат изграждането на мостове и отварянето на нови врати за обединяването на усилията и възможностите на повече институции в България в името на по-добрата социална работа и по-доброто качество на живот“, посочи още г-н Георгиев. Председателят на НАСО анонсира и първата изнесена приемна на МТСП, която следваше в програмата на същия ден и призова за активност, както и подчерта водещия акцент на целия форум – темата за заетост на отворения пазар на труда. 

„Партньорството между държавата, местната власт и неправителствените организации дава възможност за създаване на ефективни политики за хората с увреждания“, заяви заместник-министърът на труда и социалната политика Ивайло Иванов при откриването на форума. Г-н Иванов подчерта, че този форум е място, на което са се раждали позитивни идеи, прераствали в създаване на нормативни документи и са постигнати не малко неща, които са направили живота на хората с увреждания по-лесен и по-достъпен. „Такива инициативи дават възможност за обединяване на държавната, местните власти и гражданското общество. Искам да призова за активност, за да стигнем до добри идеи, които да прераснат в съответните документи и политики“, допълни заместник-министърът.

„Правото на работа е изконно човешко право и хората с увреждания не могат да бъдат различно третирани в това си право,“ посочи г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD при откриването на форума. Той призова за още по-активна съвместна работа между правителство, местни власти, доставчици на социални услуги, работодатели с цел разработване на системи, които да позволят на хората с увреждания да упражняват изконните си права, включително и правото на трудова заетост и заплащане.

Приветствия към участниците отправиха още г-н Стоян Пасев, областен управител на Област Варна, г-н Коста Базитов, заместник-кмет на Варна, д-р Лидия Маринова, заместник-председател на Общински съвет – Варна и заместник-председател на ПК по здравеопазване и ПК по социални политики на НСОРБ, г-н Иван Табаков, Българска търговско-промишлена палата. Водещ акцент в техните изказвания беше развитието на партньорството и готовността за диалог, съдействие и сътрудничество по всички въпроси, касаещи хората с увреждания и други групи, които се нуждаят от подкрепа.

В рамките на над два часа участниците в залата имаха възможност да задават въпроси на заместник-министър Иванов в рамките на първата изнесена приемна на МТСП и НАСО. „Този формат на дискусия вече беше тестван между НАСО и АСП и направихме серия от срещи в различни градове, където бяха споделени много интересни неща, бяха обсъдени и намерени полезни решения. В момента имаме уникална възможност да дискутираме въпроси и посока на развитие. През последните години в България бяха направени много неща за хората с увреждания, но още много предстоят,“ посочи в началото на приемната г-н Иванов, като подчерта, че в началото на новия програмен период има достатъчно средства за подпомагане на хората със специални нужди. В рамките на приемната бяха направени над 20 изказвания и поставени над 50 различни въпроса, касаещи различни проблемни сектори и въпроси в областта на социалното подпомагане, социалните услуги, заетостта на хора със специални потребности, връзката между образование и нуждите на пазара на труда, условията „де минимис“, развитие на грижите в домашна среда, равен достъп до социални услуги, качеството на кадрите в социалните услуги и други. Бяха направени и конкретни предложения за разрешаване на някои от поставените казуси от практиката. Заместник-министър Иванов благодари за всички поставени въпроси, като ги оцени като изключително важни и резюмира областите за реформи по отношение подготвяния Закон за социални услуги, Закон за социално предприемачество и реформа в системата на трудовата експертиза. НАСО пое ангажимент да предостави писмено всички зададени въпроси, за да може екипът на МТСП да отговори подробно на всеки от тях. След приключването на тази процедура, НАСО ще публикува зададените въпроси и съответните им отговори.

Следващият панел на 9 юни 2016 г. логично продължи с част от поставените теми по време на приемната, с тесен фокус върху възможностите и политиките за заетост. Ивайло Найденов, държавен експерт в дирекция „Политика на пазара на труда“ на МТСП представи националната нормативна рамка, която урежда основните правни средства за включване на хората с увреждания в цялостния живот на обществото, в областта на трудовите отношения и заетостта, както и по отношение данъчно облагане на доходите от труд и действащата към момента наредба за медицинска експертиза. Националната стратегическа рамка включва Дългосрочна стратегия за заетост на хората с увреждания 2011 – 2020 и съответни двугодишни планове за действие за прилагане на тази стратегия. Г-н Найденов анонсира и разработената нова стратегия – Национална стратегия за хората с увреждания 2016 – 2020, която включва и темите за заетост, но е много по-широко обхватна и цели цялостно социално включване, достъпност и образование. Бяха представени и държавно финансираните програми и мерки за заетост на хората с увреждания и последните промени в Закона за насърчаване на заетостта, където е дефинирана подкрепената заетост като нова форма на заетост и приета по предложение на НАСО.

Новият заместник-изпълнителен директор на Агенция по заетостта – г-жа Татяна Пашинова, представи работата на АЗ като изпълнителна агенция, отговорна за реализиране на политиките за пазара на труда. Тя призова за „отворен диалог, генериране на идеи и предложения какво можем да направим заедно, така че социалната и трудова интеграция на хората с увреждания да има напредък до края на 2016 г. и до края на програмния период“. Г-жа Пашинова представи разработените механизми за работа на Бюрата по труда с хората със специфични потребности, като подчерта към момента регистрираните безработни лица с увреждания са 17083, като относителният им дял спрямо регистрираните безработни е 5,6%. Беше коментирано, че този процент може да се тълкува двузначно и не означава, че това е действителният брой на безработните хора с увреждания.

Валентин Дамянов, регионален представител на Агенцията за хората с увреждания, представи основните дейности на АХУ, включително разработване на програми и финансиране на проекти за стимулиране на стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания, заетост на хора с увреждания по чл. 25 на ЗИХУ, целеви проекти и програми на специализирани предприятия и кооперации, проекти за рехабилитация и социална интеграция за изграждане на достъпна среда, регистър и контрол на дейността на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.

Водеща презентация в този панел беше представена от г-н Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD. Още в самото начало той подчерта, че безработицата и неактивността касаят много повече хората с увреждания, отколкото останалата част на населението. Проучванията сочат, че при над 80 мил. хора с увреждания в Европа, те са два до три пъти по-рядко наемани на работа в сравнение с хората без увреждания. Според данни на Евростат от 2014 г., 50 % от хората с увреждания в трудоспособна възраст са безработни или се счита, че не могат да бъдат наети на работа. Г-н Зелдерло даде и отговор на въпроса защо е важно да се инвестира в заетост. Причините са от една страна икономически - тъй като работещите генерират повече БВП, от друга страна имаме социални причини, свързани с човешките права, респ. осигуряване на равни възможности в обществото и балансирани доходи. Не на последно място са личните причини, тъй като работата е част от идентичността на човека и хората с увреждания имат още по-силна нужда от утвърждаване на своята идентичност и независимост чрез заетост. Бяха направени и някои генерални препоръки за развитие на мерки за подкрепа, които биха могли да помогнат за преодоляване на структурните и функционални пречки за заетост на хора с увреждания, включително предоставяне на равни възможности, изготвяне на законодателни рамки, създаване на междусекторно партньорство, подкрепа на социални кооперации и участници с принос към развитието на социалната икономика, подкрепа във всички фази, вкл. преход от училище към заетост и въвеждане на специални образователни програми, достъпност и „универсален дизайн“, подкрепа на работодателите и развитие на ИКТ.

В заключение на панела г-н Георгиев, председател на НАСО, обобщи и формулира основните идеи, тези, въпроси и предложения, изискващи пълна и бърза необходимост от цялостна ревизия и промяна на българската нормативна рамка в областта на заетостта на хората с увреждания и адаптирането й спрямо най-актуалните европейски стратегически документи, планове за действие и регламенти на Европейската комисия с цел отваряне на пазара на труда и разширяване на възможностите за заетост на хората, които имат нужда от подкрепа. Дискусията по тази тема от форума изведе изключително неблагоприятните изводи, че в сферата на заетостта за хората с увреждания през последните 25 години е направено твърде недостатъчно. Представените данни от презентациите показват, че е осигурена заетост за не повече от 5% от хората с увреждания в България. Заедно с това, в основната форма за подкрепа - специализираните предприятия, работят едва 1673 от тях. На базата на всичко това, форумът постави въпросите за ефективността на заделяните средства за подкрепа, както и необходимостта от бърза реакция за решаване на следните въпроси: 1. Практическо въвеждане на най-разпространената форма за подкрепа за заетост в света - подкрепена заетост, която ще осигури работа на много по-голям брой хора, най-вече в обичайни условия, при които работят всички останали хора; 2. Регламентиране и частично въвеждане на защитена заетост за част от желаещите да работят хора с по-висока степен увреждания; 3. Изясняване статута, целите на функциониране и условията за работа със съответна адекватна подкрепа от държавата на специализираните предприятия - специфична българска форма, несъществуващата в практиката на другите държави; 4. Приемане на нормативна уредба и регламентиране статута, задачите и условията за работа на социалните предприятия в България; 5. Ангажиране на всички държавни и местни институции, организации, гражданския сектор с конкретни ангажименти за принос в развитието на заетостта за хората с увреждания, в това число осигуряване на подкрепа за работодатели на отворения пазар на труда за безрисково наемане на хора с увреждания на работа.

До края на втория ден участниците имаха възможност да участват в практически уъркшопи по трудо- и арт-терапия, в които наблюдаваха как се правят различни изделия от хартия, стари вестници, камъни, дърво, глина, стомана и други.

Първата част от третия ден на форума беше посветена на възможностите на ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. за подкрепа за развитие на заетост, социални услуги и социално включване. Рамката на ОП „РЧР“ представи г-жа Снежана Ангелова, главен експерт, отдел „Регионален мониторинг и контрол“, Министерство на труда и социалната политика. Интерес в залата предизвикаха предстоящите процедури, планирани да стартират до края на 2016 г., сред които "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи", "Активно включване", "Развитие на социалното предприемачество", "Експертиза на работоспособността", "Дунавски партньорства за заетост и растеж" и "Транснационални партньорства".

Заключителният панел на 10 юни беше посветен на темата на Европейския семестър като механизъм за национални и европейски политики. Г-н Зелдерло очерта общата рамка на Семестъра и работата на EASPD на европейско ниво чрез механизми за оказване на влияние на експертно и политическо ниво, а г-жа Стефана Цанкова, сътрудник „Проекти и работа с членове“ на EASPD представи досегашната работа по Семестъра и визията за работа през настоящата година. От страна на НАСО беше напомнено, че през последните две години членовете на НАСО, съвместно с други социални партньори, разработват и представят алтернативен доклад на националната програма за реформи, в които акцентират на ключови проблеми в областта на заетост, образование, социално включване, здравеопазване на хората с увреждания и други групи в неравностойно положение. Докладът на НАСО през 2015 г. съдържаше изрична препоръка за необходимост от интегрирани междусекторни подходи за повишаване възможностите за заетост, а препоръките на ЕК към България за 2016 г. изрично посочват необходимостта от „подсилване и интегриране на социалните услуги и активните политики за заетост, конкретно по отношение на дългосрочно безработните лица и младите хора, които не са нито в заетост, нито в образование или обучение“. Темата на алтернативния доклад през 2016 г. ще бъде именно заетост, стана ясно в рамките на дискусията, като предстои НАСО да актуализира състава на работната си група по заетост и да започне разработването на текстове и анализи за ситуацията в България.

В заключение на форума г-н Георгиев, председател на НАСО, благодари на всички участници за активното включване в дискусиите, за полезните предложения и съвместната работа. В обобщението си той определи проведения форум като едно от най-силните и значими събития от множествените проведени подобни събития и форуми на национално ниво, съдържащ изключително важни теми, представил изключително важни презентации, въпроси, предложения и дискусии, изискващи бързи, важни и радикални промени и действия с цел по-висока ефективност в развитието на социалните услуги, осигуряващи активност и ефективност в работата по реализация на проекти по ОП "РЧР", и най-вече поставил за първи път в страната възможност за цялостна дискусия с всички гледни точки по въпроса за заетостта на хората с увреждания в България. Всичко това, на фона на ефективно работещи форми за партньорство: доказана значимост на открита пътуваща приемна на Агенцията за социално подпомагане, за първи път реализиран модел на открита приемна извън столицата на Министерство на труда и социалната политика, съдържаща активна дискусия с голям брой въпроси и препоръки и конструктивен диалог, професионална и резултатна дискусия по важни теми като заетост, работа по оперативните програми, национално и европейско партньорство и други. Значимостта на резултатите от форума се съдържа във формулираните необходимости и посока на работа на всички заинтересовани институции, организации и структури в работата им за развитие на социалната сфера във времето след форума.

 

Презентациите от националния форум/изложение можете да намерите по-долу:

Ивайло Найденов, държавен експерт в дирекция "Политика на пазара на труда и трудова мобилност", Министерство на труда и социалната политика

Татяна Пашинова, заместник-изпълнителен директор на Агенция по заетостта

Валентин Дамянов, Агенция за хората с увреждания

Люк Зелдерло, генерален секретар на EASPD

Снежана Ангелова, главен експерт, отдел "Регионален мониторинг и контрол", Министерство на труда и социалната политика

Стефана Цанкова, сътрудник "Проекти и работа с членове", EASPD

 

Снимки от националния форум/изложение можете да намерите в Галериите по-долу:

Галерия - снимки от конференцията "Социални услуги, заетост и развитие"

Галерия - снимки от изложението на социални услуги

Галерия - снимки от уъркшопи

Галерия - снимки от гала вечеря

 

Събитието се осъществява по проект „Национален форум – изложение на социалните услуги“ с финансовия принос на Фонд „Социална закрила“ по Договор № РД04-56/01.04.2016 г.