NASO logoПроект „Създаване на Център за „подкрепена“ заетост на хора с увреждания“, изпълняван от Национален алианс за социална отговорност (НАСО) в партньорство със Сдружение „Агенция за социално развитие – Вижън“, съфинансиран от Фонд „Социална закрила“ по договор № РД04 – 195/01.09.2016 г., цели да създаде предпоставки за прилагането на метода на „подкрепената“ заетост в България като нов модел социална услуга и за реално приложение на политиките за равни възможности и социално включване на хора с увреждания посредством създаването на Център за „подкрепена“ заетост. Центърът ще предоставя посреднически услуги за намиране на работа на хора с увреждания на територията на цялата страна, като ще бъде обособен в гр. Варна. Той ще създаде картотека на хора с увреждания, търсещи работа, обхващайки минимум 20 лица с увреждания в трудоспособна възраст, и картотека на работодатели, желаещи да наемат такива хора на отворения пазар на труда, включвайки минимум 25 лица. Центърът за „подкрепена“ заетост ще работи в продължение на 3 месеца – от м. септември 2016 г. до м. ноември 2016 г. включително, като дори и след края на проекта създадените картотеки ще се доразвият и допълнят. За постигане на резултатите от проекта ще бъде отговорен екип от преки и непреки специалисти, които ще предоставят услугата „подкрепена заетост“. Прекият екип ще се състои от четири лица, а именно психолог, специалист „Социални дейности“, консултант „Човешки ресурси“ и консултант по „Подкрепена заетост“. Непрекият екип от своя страна ще включва ръководител-проект и счетоводител. 
Агенция за социално развитие „Вижън“ ще подкрепя работата на екипа на Центъра чрез провеждане на обучения, консултации и предоставяне на психологическа подкрепа на включените в проекта лица, като целта ще е последните да усъвършенстват своята компютърна грамотност, комуникативни и социални умения, знания за изготвяне на автобиография, представяне на интервю за работа, както и да бъдат усетени професионалните им потребностите с цел насочване към възможно най-подходящия работодател.
Същевременно ще бъде създадена база от данни с работодатели, доставчици на услуги, социалноотговорни корпорации и общини в качеството им на работодатели, проявяващи интерес към наемането на стаж и/или работа на хора с увреждания. Главна роля при създаването й ще играе НАСО, като тук ще се използват контактите на мрежата от членове и представителства на организацията. По този начин, след проведените на място и по телефон консултации, представителите на целевата група на хора с увреждания ще могат да използват базата данни и да се свържат с избрани от тях работодатели. 
Изпълнението на проекта е свързано с провеждането на следните дейности:
1. Създаване на Център за „подкрепена заетост“;
2. Идентифициране на потребители и създаване на картотека на желаещите да ползват услугата „подкрепена заетост“;
3. Мотивиране на работодатели и създаване на картотека на предлагащите работа на хора с увреждания на отворения пазар на труда;
4. Реализация на подкрепа за хора с увреждания и работодатели от Центъра за „подкрепена заетост“.
 

Настоящата публикация е изготвена в рамките на проект „Създаване на Център за „подкрепена“ заетост на хора с увреждания“, съфинансиран от Фонд „Социална закрила“ по договор № РД04 – 195/01.09.2016 .