IMAS 1
 
 
 
 
 
Senec 1На 02-03 март 2017 г. в гр. Сенец, Словакия, се проведе втората партньорска среща в рамките на проект „Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания“ (IMAS).
Домакин на срещата бе TENENET – Словакия, като в срещата участваха и представители на водещата организация Chance B – Австрия, както и на организациите-партньори Агенция „Вижън“, АRCIL – Португалия, Център за изследване на приобщаващото образование в Англия (CSIE) и на Университета в Грац, Австрия. 
Фокус на срещата бяха изпълнените задачи към момента и обобщаването на резултатите от направените сравнителни анализи на системите за работа и квалификация на асистенти на деца с увреждания в страните-партньори. Бяха коментирани и последващите стъпки по проекта, сред които е провеждането на обучение в Глайсдорф, Австрия, през м. юли 2017 г. с участието на асистенти и специалисти от социални услуги. Участниците в срещата обсъдиха и разписването на проект, надграждащ настоящия, с фокус върху създаването на модули за обучение на асистенти, които полагат грижи за деца със специални образователни потребности.Senec 2Освен в дискусии по време на срещата участниците се включиха и в посещение на организацията-домакин, като се запознаха от първо лице с предоставяните услуги и нейните потребители. Допълнително бе реализирано и посещение на местно училище, в което партньорите по проекта имаха възможност да наблюдават работата с деца по време на час, включително и с деца с увреждания.
IMAS 2
Настоящата публикация е изготвена в рамките на проект „Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз по КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ под № 2016-1-AT01-KA202-016778.