IMAS 1
 
 
 
 
 

90C7D1BAE7E9CF86CF0DFA35A55E1925DF262539079DEFBF03pimgpsh fullsize distr

Заключителната среща по проект IMAS („Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания“) се проведе на 09-10 ноември 2017 г. в Брюксел. Агенция за социално развитие "Вижън" бе представлявана от Илина Чолакова, Специалист "Социални дейности", отговорен за предоставянето на услугата "Социален асистент на деца със специални образователни потребности" към Агенция "Вижън". 

Фокус на срещата бе обсъждането на universal target state description - документ, който обединява основните въпроси, свързани със статута, заплащането, назначаването, работните задължения и кариерното израстване на асистентите на деца със СОП. В следващите няколко дни финалната версия на документа ще бъде изпратена за информация до всички партньори. Бяха коментирани и последващи стъпки за разпространение на резултатите от проекта, както и постигнатото до момента.  
По отношение на по-нататъшната колаборация между партньорите по проекта се обсъди те да продължат съвместната си работа по бъдещи проекти, свързани с включващото образование на деца и младежи със СОП.

447131307C4B13CE0B9BF42DF40FB0B8DD2A48A0226FA12C96pimgpsh fullsize distrE18260951F37D573EF25FA1570F07D4D9653C9593189DDF59Apimgpsh fullsize distr

E8BC4A2D52759B3E1AC55721F60948C3093DBF0F0703BB69D6pimgpsh fullsize distr6E92C5CB2179FA838DE14AD15C6C126D6D6E7161ABC7627533pimgpsh fullsize distrFEC5A0DF107D62865872FE1311FFCCA3F17C78082C793B7405pimgpsh fullsize distr3C3DA458E1F1D305B5210230969BE0BFF4C62A9CAAEE39DD64pimgpsh fullsize distrCC3964E47BC39067477E34D8F143E185A7B0AE5033066DA0AFpimgpsh fullsize distr181979A77C30C3C4208FA400050E38E6C3D43C0A36B0B0C1CApimgpsh fullsize distr7FF3F9F9D64084E2291FE6AB376A01CE1B30A29D2593260EF7pimgpsh fullsize distr


IMAS 2Настоящата публикация е изготвена в рамките на проект „Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз по КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ под № 2016-1-AT01-KA202-016778.