Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ ТЪРГОВИЩЕ

Сдружение „Агенция за социално развитие ВИЖЪН“ управлява Комплекс за социално развитие Вижън /Дневен център за пълнолетни лица с увреждания/ в Търговище, считано от 14.05.2019 г. съгласно Договор за възлагане управлението на социални услуги № Д-01-128/10.05.2019г. с Община Търговище. Капацитетът на услугата е 30 лица.

Комплексът предоставя различни видове достъпни социални услуги, индивидуализирана, всеобхватна, интегрирана и непрекъсната подкрепа за подобряване качеството на живот на пълнолетни лица с увреждания.

Основна цел в дейността на Комплекс за социално развитие Вижън – Търговище е откриване и надграждане ресурсите от знания, умения и нагласи за успешна житейска, професионална и творческа реализация на хората с увреждания.

Съгласно новия Закон за социалните услуги в Комплекса се предоставят следните видове социални дейности, насочени към подкрепа за индивидуално развитие, създаване, поддържане, разширяване или придобиване на социални умения и водене на самостоятелен начин на живот:

  • дневна грижа
  • информиране и консултиране
  • застъпничество и посредничество
  • терапия и рехабилитация
  • обучение за придобиване на умения
  • подкрепа за придобиване на трудови умения

КОМПЛЕКС ТЪРГОВИЩЕ

Социалните дейности се основават на социална работа, индивидуален подход и индивидуална оценка на потребностите. Дейностите се организират индивидуално или групово, в зависимост от възможностите и потребностите на ползвателите.

За всичко това се грижи мултидисциплинарен екип от специалисти с опит и професионална квалификация за  предоставяне на услуги на хора със специфични потребности: психолог, ерготерапевт, социален работник, социален педагог, специален педагог, трудотерапевт, медицинска сестра и др.

Услугите в Комплекс за социално развитие Вижън – Търговище могат да се ползват в рамките на целия работен ден или полудневно, в зависимост от желанието и нуждите на потребителя. Комплексът разполага с много добра материална база и с прекрасен парк и цветна градина, с възможности за работа на открито и пълноценен релакс.

Сградата е добре оборудвана с осигурена пълна достъпност за хора със затруднено придвижване.

Комплексът разполага с организиран транспорт за потребителите на услугата.

Лицата, желаещи да ползват услугите или искат да получат информация относно графика на дейностите, е необходимо да се свържат с колегите в Комплекс за социално развитие Търговище.