Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

Социална рехабилитация

Дейността се изразява в организиране на дейности по социално включване, осъществяване на срещи с потребители за обсъждане на актуални проблеми, провеждане на индивидуални социални консултации, групови занимания и др.

Интегриран подход в подкрепата

Подкрепата е индивидуализирана съобразно потребностите, желанията и очакванията на всеки потребител. Екипът изготвя индивидуални оценки на потребностите от подкрепа, индивидуален план за подкрепа и годишна оценка.