Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ ВАРНА

Сдружение „Агенция за социално развитие ВИЖЪН“ управлява Комплекс за социално развитие Варна чрез четири направления- за деца и възрастни. 

Комплексът предоставя различни видове достъпни социални услуги, индивидуализирана, всеобхватна, интегрирана и непрекъсната подкрепа за подобряване качеството на живот на потребителите.

Основна цел в дейността на Комплекс за социално развитие Варна е откриване и надграждане ресурсите от знания, умения и нагласи за успешна житейска, професионална и творческа реализация на хората с увреждания.

Съгласно Закона за социалните услуги в Комплекса се предоставят следните видове социални дейности, насочени към подкрепа за индивидуално развитие, създаване, поддържане, разширяване или придобиване на социални умения и водене на самостоятелен начин на живот:

  • информиране и консултиране
  • застъпничество и посредничество
  • терапия и рехабилитация
  • обучение за придобиване на умения
  • подкрепа за придобиване на трудови умения