Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

ВИЖЪН ДЖУНИЪР

ВИЖЪН ДЖУНИЪР е социална услуга за деца с увреждания и създаден през 2016г. След успешно участие в конкурс е осигурено държавно финансиране за Център за социална рехабилитация и интеграция с 40 места. Агенция за социално развитие Вижън въвежда добри практики и работи чрез съвременни методи.

На площ от над 200 кв. м. се организират разнообразни дейности, индивидуална и групова работа, извънучилищни занимания за личностно развитие чрез изобразително и приложно изкуство, музика, компютърна подготовка и др.

Основни услуги по чл.15 от Закона за социални услуги: „Информиране и консултиране“, „Застъпничество и посредничество“, „Общностна работа“, „Терапия и рехабилитация“, „Обучение за придобиване на умения“.

Дейности, които се предоставят:

  • психологична работа;
  • логопедична терапия;
  • ерготерапия;
  • индивидуални и групови терапии в сензорна стая;
  • арт и музикотерапия;
  • хлеботерапия;
  • индивидуална работа със специален педагог;
  • индивидуални консултации на родителите с психолог;
  • родителски групи за взаимопомощ и подкрепа;

 

Потребители са деца с увреждания от 3 до 18 години  и техните семейства. Услугата цели подкрепа на индивидуалното развитие, мотивиране, поддържане и придобиване на нови умения, знания и способности за постигане на самостоятелност и активно личностно развитие.

Ред за включване в социалната услуга: Заявления за ползване на социалната услуга и приложени документи се подават в Дирекция „Социално подпомагане”. Директорът на Дирекция „Социално подпомагане” издава Предварителна оценка на потребностите от социални услуги.

Услугата се предоставя безплатно.