Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ВИЖЪН ХАСКОВО

Сдружение „Агенция за социално развитие ВИЖЪН“ управлява Комплекс за социални услуги Вижън гр. Хасково считано от 01.09.2022г., съгласно Договор за публично-частно партньорство за възлагане предоставянето на социални услуги №222/05/08.2022г. Част от комплекса са Дневен център за деца и младежи с увреждания „Марина“; Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Марина“; Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Единство“; Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Подкрепа“; Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания „Надежда“. Съгласно чл.15 от Закона за социалните услуги в Комплекса се предоставят следните видове социални дейности:
  • Дневна грижа;
  • Информиране и консултиране;
  • Застъпничество и посредничество;
  • Терапия и рехабилитация;
  • Обучение за придобиване на умения;
  • Подкрепа за придобиване на трудови умения.
Социалните дейности се основават на социална работа, индивидуален подход и индивидуална оценка на потребностите. Дейностите се организират индивидуално или групово, в зависимост от възможностите и потребностите на ползвателите. За всичко това се грижи мултидисциплинарен екип от специалисти с опит и професионална квалификация за  предоставяне на услуги на хора със специфични потребности: психолог, ерготерапевт, социален работник, социален педагог, специален педагог, трудотерапевт, медицинска сестра и др.