Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

Център Единство – за деца и младежи със специфични потребности

Центърът се помещава на адрес гр. Хасково, ул. „Единство“ №21 с капацитет 14 места.

Целевата група са деца и младежи с увреждания, с ЕР на ТЕЛК с определени 50 и над 50% вид и степен на увреждане:

  • деца до 18г. възраст, за които до момента на настаняването им няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки и роднини или в приемно семейство.
  • лица от 18 до 25 – годишна възраст, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен живот.

Услугите на центъра се предоставят след насочване от Дирекция „Социално подпомагане“ и при наличие на незаети места. Те са безплатни за потребители до 18 годишна възраст, а пълнолетните лица заплащат такса съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет.

В Центъра се полагат грижи за деца и младежи на възраст от 3 до 25 години, като им се предоставя сигурна и защитена среда, индивидуална, квалифицирана грижа и подкрепа от екипа, в среда близка до семейната. Получават възможност за интензивна социална работа с цел подобряване качеството им на живот, както и повече възможности за пълноценно развитие и социална интеграция.

Дейности, предоставяни в центъра:

  • Здравни грижи – съдействие за получаване на медицинска и стоматологична помощ;
  • Осигуряване на рационално и пълноценно хранене, съобразено с личния избор на потребителя и изискванията на Закона за здравето;
  • Помощ и съдействие за поддържане на лична хигиена и хигиена на околната среда;
  • Осигуряване на възможност за самостоятелна организация на свободното време и личните контакти;
  • Осигуряване на достъп до информация и съдействие за участие в образователни програми;
  • Помощ в общуването и поддържане на социални контакти в Центъра за настаняване от семеен тип и с близките;
  • Съдействие и помощ при задоволяване на духовните потребности и организиране на свободното време, организиране на културни мероприятия, екскурзии, лагери и други дейности.