Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

Център Марина – за пълнолетни със специфични потребности

Центърът се помещава на адрес гр. Хасково, ул. „Славянска“ № 52 с капацитет 20 места.

Целевата група са пълнолетни лица с увреждания, с ЕР на ТЕЛК с определени 50 и над 50% вид и степен на увреждане. Услугите се предоставят след насочване от Дирекция „Социално подпомагане“ и при наличие на незаети места.

Дейността на дневния център е насочена главно към подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните близки, чрез включването им в различни програми и дейности за подкрепа.  В специализираната среда на услугите са създадени условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на транспорт, храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, логопедични занятия, психологична помощ, корекционно-възпитателни дейности, обучение за придобиване на умения, подкрепа за придобиване на трудови умения и социализация. Осигурява се включваща, приемаща и стимулираща развитието на потребителите среда.

В дневния център работи мултидисциплинарен екип от специалисти, включващ психолог, рехабилитатор, логопед, педагози, трудотерапевти, арт и музикотерапевт, социални работници, медицинска сестра. Грижи за потребителите полагат и детегледачи.

Материалната база е добре оборудвана и отговаря на всички нормативни изисквания за достъпност на средата. Създадени са възможности за дейности на открито.

Предоставяните социални услуги могат да се ползват в целодневна, полудневна или почасова форма (за някои услуги), като се заплаща такса съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет.