Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

Център Надежда – за деца

Центърът се помещава на адрес гр. Хасково, бул. „Съединение“ № 16 с капацитет 10 места.

Целевата група са деца и младежи без увреждания, на възраст от 3 до 18-20 годишна възраст, за които към момента на настаняването им няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейството на близки и роднини или в приемно семейство.

Услугите на центъра се предоставят след насочване от Дирекция „Социално подпомагане“ и при наличие на незаети места. Те са безплатни за потребителите на социалната услуга, тъй като са финансирани са държавния бюджет.

В центъра на предоставяне на социалната услуга е поставен потребителят. Основната ни цел е интеграцията му в обществото и извеждането му от резидентната грижа. Това е налице, в случай, че състоянието му позволява и това е в негов интерес, като разбира се зависи и от неговите възможности и ресурси.

Персоналът проявява индивидуален подход към всеки един, като взема предвид историята му, индивидуалните му потребности, способности и ниво на развитие. Дейностите, които се предоставят в социалната услуга, са свързани с мястото за обитаване, грижата и подкрепата за децата и младежите.

Основен акцент при децата е подкрепата и осигуряване на достъп до образователната среда, с цел осигуряване на адекватно образователно ниво. При младежите, според ресурса на всеки един от тях и възможностите им за трудова реализация, акцент в грижата е достъпът до пазара на труда и насърчаване на тяхната автономност в заявяването им и осигуряване на възможности за трудова реализация, под формите на защитена и подкрепена заетост. Осигурено е участието на потребителите при вземане на решения във връзка с предоставяната им услуга, както и през целия процес се насърчава тяхното активно участие.

 

Дейности, предоставяни в центъра:

 

  • Осигуряване на възможности за посрещане на основни жизнени потребности
  • Грижи за здравето
  • Психологическа подкрепа
  • Образование
  • Самостоятелен и независим начин на живот, отдих и свободно време
  • Работа с родители, близки, общността, други институции и организации
  • Предоставяне на услуги за реинтеграция и осиновяване