Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

Център Подкрепа – за деца и младежи със специфични потребности

Центърът се помещава на адрес гр. Хасково, ул.8 „Съгласие“ № 5 с капацитет 14 места.

Целевата група са деца и младежи с увреждания, с ЕР на ТЕЛК с определени 50 и над 50% вид и степен на увреждане:

  • деца до 18г. възраст, за които до момента на настаняването им няма възможност да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, в семейство на близки и роднини или в приемно семейство.
  • лица от 18 до 25 – годишна възраст, за които не е възможно да бъдат подкрепени в семейството или да водят самостоятелен живот.

Услугите на центъра се предоставят след насочване от Дирекция „Социално подпомагане“ и при наличие на незаети места. Те са безплатни за потребители до 18 годишна възраст, а пълнолетните лица заплащат такса съгласно Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет.

Основната цел на Център Подкрепа е предоставянето на сигурна и защитена среда, близка до семейната, където децата и младежите с увреждания получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в центъра са насочени към създаването на условия и нагласи за равно поставено участие в обществото. Фокусирани сме върху предоставянето на възможности за учене, развитие и интеграция на децата и младежите с увреждания.

 

Дейности, предоставяни в центъра:

 

  • Емоционално и поведенческо развитие –развиване на различни умения, психомоторно развитие и автономност;
  • Здравно развитие – профилактика, съдействие за лечение
  • Образователно / когнитивно развитие – обучение, подкрепа при усвояване на нови умения;
  • Идентичност и социално представяне;
  • Семейни взаимоотношения и социални контакти – развиване на социални умения;
  • Умения за самообслужване и независим живот.