Агенция за социално развитие – ВИЖЪН

член на НАСО и EASPD

ПРОЕКТИ

Организацията има реализирани над 70 проекта, като някои от тях са носители на пилотни европейски модели и практики в областта на услугите за хора в неравностойно положение с приоритет по отношение на хората с увреждания:

1997 – Първи в България информационно-консултантски център за хора с увреждания.

2000 – 2001 – Пилотен проект за изграждане на система на личните асистенти. За първи път в България се предлага услугата „Личен асистент“. В резултат бяха реализирани последващи проекти, които доведоха до имплементирането на различни програми, насочени към предоставянето на персонална подкрепа, като напр. „Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“. Към днешна дата, „Агенция за социално развитие – Вижън“ предоставя услугата „Социален асистент“, която е единствена по рода си в България. Целта е да се интегрират успешно деца със специални образователни потребности, като услугата се предоставя на 147 потребители, за които се грижат приблизително 120 асистенти. Услугата се ползва от деца, които посещават масови училища, като се насърчава социализацията им чрез общите усилия на родители, учители, специалисти в социалната сфера. В бъдеще се предвижда обхватът й да се разшири, за да може всички нуждаещи се деца да получат адекватна подкрепа.

2001 – 2002 – Пилотен проект „Услуги в общността” – начална дългосрочна програма за реализация на услуги в общността.

2003 – 2004 – Европейски културно-информационен център Vision – нова надграждаща структура за организацията, доразвиваща досегашния й опит в областта на културата, бизнеса и социалното развитие с нови елементи на национално и международно партньорство.

2007 – досега– Реализирани поредица от национални форуми и форуми/изложения с международно участие на доставчици на услуги за хора с увреждания в България. Целта на тези мероприятия е да се осъществят партньорства на европейско, национално, регионално и местно ниво между всички заинтересовани страни по въпроси, касаещи социалното развитие на България и в частност политиките за хора с увреждания.

2009 – Инициатор, учредител и водеща организация в създаването на Национална мрежа на доставчиците на социални услуги като юридическо лице – Национален алианс за социална отговорност (НАСО). И досега активна и водеща организация в широкомащабната работа на НАСО на национално и европейско ниво.

2011 – 2014 – Успешно реализиран проект по схема BG051PO001-5.2.07 Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ – Фаза 3.

2013 – 2014 – Успешно реализиран проект BG051PO001-7.0.07-0080-С0001 „Нови услуги за заетост“ в партньорство с EASPD и Агенция за социално подпомагане. Проектът осигури внос на опит и добри практики за имплементирането на нови услуги, в т.ч. „подкрепена заетост“, от Белгия, Франция, Великобритания и др. Характеризира се с изключителна иновативност както за действащите в момента социални услуги, така и за предложенията за въвеждане на нови услуги, съдържащи най-доброто от опита на няколко европейски държави.

В резултат на устойчивата работа по време на проекта, през 2015 г., Народното събрание взе под внимание предложенията, произтичащи от проекта, и въведе за първи път понятието „подкрепена заетост“ в Закона за насърчавана на заетостта. Като учредител и член на НАСО, Агенция „Вижън“ продължава работата си по практическото имплементиране на „подкрепената заетост“ в България чрез участие в проектозакони и своето тясно партньорство с EASPD.

2015 – 2017 – Участие като организация-партньор в международен проект на EASPD „Бъдещи лидери на хора с увреждания“ (D-LoT), свързан с провеждане на обучения на управители на социални услуги на местно ниво.

2016 – 2017 – Участие от началото на ноември 2016 г. като организация-партньор в проект „Подобряване на услугите за подкрепа във включващите образователни институции“ (IMAS), изпълняван от австрийската организация „Chance B“ в партньорство с неправителствени организации от още пет държави – Португалия, Англия, Белгия, Словакия и България. Проектът има за цел да допринесе за развитието и популяризирането на услугата „Социален асистент на деца със специални образователни потребности“ в Европа, както и да използва международен опит, който да подпомогне процеса на подобряване качеството и имплементирането на социални услуги за деца и учащи със СОП в масовите училища. През 2017 г., Агенция за социално развитие „Вижън“ осигури участието на няколко свои социални асистенти в обучение в Австрия в рамките на проекта. Наличието на подобни примери и проекти и дългогодишният опит на организацията в реализацията на услугата „Социален асистент“ са предпоставка за професионалното развитие на услугата, повишаване на качеството и ефективността й, както и на полезността за потребителите, които я ползват.

2018 – 2021 – Участие като организация-партньор в проект IMAS II, надграждащ проект IMAS, ръководен от университет Грац, Австрия, и насочен към създаването на он-лайн базирани модули за обучение на социални асистенти от всички държави, включени в проекта – Австрия, Словакия, България, Португалия, Англия и Белгия.

Чрез широкото национално и европейско партньорство на организацията, дейностите по реализация на услугата изцяло се вписват в подкрепа на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“. Работи се и в пълно съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и с Европейската стратегия за хората с увреждания 2010-2020.