IMAS 1
 
 
 
 
 

Обща информация
В резултат от ратифицирането на Kонвенцията на ООН за правата на хората с увреждания от Европейския съюз и страните-членки следва да се въведе по-включваща образователна система в Европа. Всички деца и млади хора трябва да могат да разчитат на екип от специалисти, които насърчават техния учебен процес и участието им в училищния живот. За децата и младежите с увреждания, специалистите извън училищния персонал (социални асистенти, ресурсни учители и др.) играят ключова роля за успешното им включване във всеки един аспект на образователния процес.

Цели
Проект „Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания“ (IMAS) е фокусиран върху образованието на деца и млади хора с увреждания в Европа, като цели да се създаде обща рамка за организиране на подкрепата в образователната система. Основната цел на проекта е да се подчертае приноса на подкрепящите услуги към включващото образование на деца и младежи с увреждания, както и да се разработят препоръки за развитието на този тип услуги, които при необходимост да се подобрят чрез дейностите по проекта.

Партньорство
Chance B (Австрия, координатор) е доставчик на социални услуги, който работи в Източна Щирия, предоставяйки подкрепа на всички нуждаещи се в региона.
CSIE - Център за изследване на приобщаващото образование (Англия) - е национална благотворителна организация, която работи за промотиране на равенството и елиминиране на дискриминацията в образованието.
TENENET o.z. (Словакия) е организация, създадена под формата на социален и психологически консултативен център за хора с увреждания, деца в нужда и младежи с поведенчески проблеми.
ARCIL (Португалия) предоставя широк спектър от рехабилитационни услуги за деца, младежи и възрастни хора с увреждания или с друг вид специални потребности.
Агенция за социално развитие „Вижън“ (България) е неправителствена организация, която работи в обществена полза. Организацията е профилирана като доставчик на социални услуги в сферата на културата и социалното развитие.
EASPD - Европейска асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания - е европейска неправителствена организация-шапка, която представлява над 12,000 доставчици на социални и здравни услуги за хора с увреждания.

Основни дейности
В началото на проекта партньорските организации проведоха проучвания, свързани с настоящата ситуация на подкрепящите услуги в техните държави, в резултат от които бе разработен доклад с обобщени резултати от проучванията (Status Quo Report). Чрез тях бе направен преглед на различните системи и бяха отправени препоръки за ролята на социалните асистенти във включващото образование на европейско ниво.
Друга дейност, изпълнена по проекта, бе 5-дневно обучение, включващо асистенти, преподаватели, специалисти в сферата на образованието, родители и завършили ученици от държавите на партньорските организации по проекта. Участниците в обучението обсъдиха отправените препоръки, обмениха опит и работиха по разглеждане на приобщаващото образование в контекста на техните държави, както и по изготвянето на препоръки за подобряване на настоящата ситуация.
В резултат от обсъждането, партньорите разработиха препоръки, специфични за държавите, които представляват, базирани на разработените общи препоръки на европейско ниво.
В края на проекта, всички партньори организираха и проведоха срещи със заинтересовани страни с цел да разпространят препоръките на национално ниво сред лицата, вземащи решения в образователната система, както и на всички политически и административни нива.
Всички дейности по проекта се основават на включващ, практически подход и са насочени към участието на възможно най-много асистенти, ученици и заинтересовани страни.

Постигнати резултати и въздействие
- Описание на текущата ситуация на подкрепящите услуги във всяка една страна-партньор
- Обобщение на резултатите в доклад (Status Quo Report), представящ ситуацията във всички партньорски страни
- Препоръки за ролята на социалните асистенти във включващото образование на европейско ниво
- Препоръки за ролята на социалните асистенти във включващото образование на национално ниво във всяка една страна-партньор
- Организиране на обучение/обучителен уъркшоп
- Участие на 23 лица в обучението
- 157 участници в срещите със заинтересовани страни
- Разпространение на резултатите от проекта чрез различни канали

Дългосрочен ефект
Чрез проекта се създадоха предпоставки за насочване на вниманието към подкрепящите услуги на европейско и национално ниво с разбирането, че те имат ключова роля за създаването на по-включваща образователна система в съответствие с изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Проектът доказа, че няма ясни и консистентни рамки за наличието, качеството и отговорностите на социални асистенти в училищата и други образователни структури. Проектът също така показа, че в някои части на Европа не съществува възможност за редовно предоставяне на подкрепящи услуги за деца с увреждания.
В дългосрочен план се предвижда изготвените в рамките на проекта препоръки да послужат за ориентир на политическите фигури и да бъдат използвани за развитието на подкрепящите услуги в държавите на организациите-партньори по такъв начин, че да отговарят на изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания.

Приложения
Брошура с обща информация за проекта - бг език
Брошура с обща информация за проекта - англ. език
Status Quo Report
Препоръки за ролята на социалните асистенти във включващото образование на европейско ниво
Препоръки за ролята на социалните асистенти във включващото образование в България

Информация за всички дейности на организациите-партньори и резултатите от проекта можете да намерите на английски език на официалния уебсайт на проект IMAS: http://www.easpd.eu/en/content/imas.

IMAS 2
Настоящата публикация е изготвена в рамките на проект „Подобряване на услугите за подкрепа в образователни институции, включващи деца с увреждания“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм+“ на Европейския съюз по КД 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ под № 2016-1-AT01-KA202-016778.