IMAS logo final 002 

IMAS II

2018-1-AT01-KA202-039302

logosbeneficaireserasmusleft bg

 

 

 

 

Създаване и оценка на он-лайн базирани модули за обучение (т. нар. knowledge boxes) за повишаване компетенциите на социални асистенти на деца с увреждания 

Основна информация:

Европейският съюз е ратифицирал Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, която задължава всички страни по нея да предоставят условия за създаването на включваща образователна система на всички нива (чл. 24). Децата и младите хора разчитат на преподавателите и подкрепящия персонал в училище относно по-доброто усвояване на знания и включването им в учебната среда. За децата и младежите с увреждания от ключово значение е ролята на социалните асистенти, които им помагат да се интегрират по-успешно в образователния процес. В рамките на проект IMAS I, реализиран преди настоящия проект, бе направено заключението, че работата на асистентите на деца със специални образователни потребности (СОП) се характеризира с висока натовареност, ниска степен на сигурност на работното място, нисък статут в йерархията на образователната система и ниско ниво на професионална квалификация. Имайки предвид направените изводи, проект IMAS II цели да създаде предпоставки за развитието компетенциите на асистентите на деца със СОП.

Цели:

Целта на проекта е да се създадат 5 он-лайн базирани модули за интерактивно обучение (т. нар. knowledge boxes), съдържащи материали на различни теми. Тe ще включват видеа, PowerPoint презентации, тестове и др., чрез които социалните асистенти лесно и бързо ще могат да обогатят знанията и повишат компетенциите си.

Приносът на разработените материали към работата на специалистите ще бъде оценен от самите деца и асистентите чрез провеждането на интервюта, като по този начин децата ще получат възможност да споделят лично своето мнение.

В рамките на проекта ще бъдат разработени и темплейти за допълнителна оценка на услугите за подкрепа на деца със СОП.

Ще бъде създадена и международна мрежа от асистенти за насърчаване бъдещото развитие и повишаването на техните компетенции.

Партньори:

Партньорите по проекта са доставчици на социални услуги и университети.

Координатор: Университетът в Грац, Австрия

Партньори:

         Държава

                        Университет

       Доставчик на социални услуги

Австрия

Университетът в Грац

                   Chance B

Словакия

Университетът в Търнава

TENENET o.z.

България

 

Агенция „Вижън“

Португалия

Университетът в Коимбра

                   ARCIL

          Англия

 

                   CSIE

 Белгия

 

                   EASPD

Доставчиците на социални услуги от Австрия, Словакия, България, Португалия и Англия предоставят услуги на хора с увреждания и те ще бъдат отговорни предимно за създаването на т. нар. knowledge boxes в рамките на проекта.

Университетите, включени в проекта, имат експертиза в областта на включващото образование и опит в емпиричните изследвания в сферата на образованието. Те ще отговарят предимно за изготвянето на проучвания и академични публикации в рамките на проекта.

EASPD е европейска организация-шапка на доставчици на социални услуги за хора с увреждания, която има тясно изградени партньорства както с доставчици на услуги в цяла Европа, така и с представители и институции на ЕС. EASPD ще има ключова роля при разпространението на постигнатите по проекта резултати.

Интелектуални продукти (IOs):

IO 1: Модули за обучение (т. нар. knowledge boxes)

Knowledge Box (KB)

                                                           Тема

 Координатор

1.   KB

Отношение, начин на възприемане на уврежданията, роли

          CSIE

2.   KB

         Поведение

 TENENET o.z.

3.   KB

Комуникация/взаимодействие

          ARCIL

4.   KB

Познание/учене

          Chance B

5.   KB

         Физически/сензорни увреждания

          Агенция

         „Вижън“

•  Модулите за обучение ще бъдат изготвени по двойки (т.е. всяка една т. нар. knowledge box ще бъде разработена от двама партньори по проекта).
• Партньорите по проекта ще дадат обратна връзка по всеки един модул за обучение с цел да се подобрят крайните резултати и разработеното съдържание да включва образователни елементи на международно ниво.

IO 2: Интервюта с деца със СОП

Насоките за провеждане на интервюта с деца със СОП ще бъдат изготвени от университета в Търнава.

• Всички партньори следва да дадат обратна връзка. 

• Университетите, включени в проекта, както и CSIE ще проведат интервютата в едно училище във всяка една съответна страна-партньор.

IO 3: Темплейти за оценка 

         Целева група

Университет

Асистенти

Университетът в Грац

Преподаватели

Университетът в Грац

Родители

Университетът в Коимбра

• Всички партньори следва да дадат обратна връзка. 

• Университетите, включени в проекта, както и CSIE ще са отговорни за проучването в рамките на тази дейност във всяка една съответна страна-партньор.

Отговорности на EASPD:

• Разработване на стратегия за разпространение на резултатите 

• Разпространение на постигнатите резултати 

• Поддържане на уебсайта на IMAS II

• Подкрепа при изпълнение на дейностите по проекта  

Изпълнение на проекта и дейности: 

Проектът ще бъде реализиран в партньорство. Планът за изпълнение е достъпен тук.

Разпространение на постигнатите резултати:

• Европейска мрежа за подобряване на услугите за подкрепа и методите за създаване на включваща образователна система на всички нива

• Он-лайн базирани модули за обучение (т. нар. knowledge boxes) и платформа за интерактивно обучение за развитие компетенциите на социалните асистенти на деца със СОП с цел подобряване качеството на услугите за подкрепа 

• Академични публикации за интелектуалните продукти/дейностите по проекта 

• Конференции и уъркшопове със заинтересовани страни за разпространение на постигнатите резултати 

Допълнителна информация за проекта можете да намерите на уебсайта на IMAS II http://www.easpd.eu/en/content/imas-ii-improving-assistance-inclusive-educational-settings

Първият брой на бюлетина, изготвен по проекта, е достъпен тук. Можете да го намерите и на английски език тук.

Можете да прочетете и първото публикувано прессъобщение по проект IMAS II тук.

Подробности за първата партньорска среща в Грац, Австрия, можете да научите тук

Между 06 и 10 май 2019 г. се проведоха втора партньорска среща и обучение на социални асистенти по проект IMAS II. Повече информация за събитията можете да намерите тук, а ето и няколко снимки от двете мероприятия:

IMAS II 2nd Meeting PartnersGroup picture 1st TAIMG E3844IMG E3889IMG E3892IMG E3909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторият брой на бюлетина, изготвен по проекта, е наличен тук. Можете да го намерите и на английски език тук.

През м. октомври 2019 г. Агенция за социално развитие "Вижън" бе домакин на третата партньорска среща и второто обучение на социални асистенти по проект IMAS II. Информация за събитията можете да намерите тук, а ето и няколко снимки от посещенията, които участниците направиха в последния ден на обучението:

20191025 122850IMG 20191025 090800

IMG E6334

IMG E6331

IMG 20191025 110713IMG E6338

IMG E6320IMG E6328IMG E6324 
IMG E6340IMG E6342IMG E6343IMG E6346

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Третият брой на бюлетина, изготвен по проекта, е наличен тук. Можете да го намерите и на английски език тук.

На 29 юли 2020 г. в рамките на традиционния национален форум на НАСО екипът на Агенция за социално развитие "Вижън" проведе събитие за разпространение на постигнатите по проект IMAS II резултати. Повече информация за мероприятието можете да намерите тук, а ето и няколко снимки:

1

7

IMG 5944

 

 

 

 

 

 

IMG 59488

6

 

       

 

 

  

345

2 

 

 

 

 

 

Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация.